Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady korzystania z usług,
świadczonych przez firmę 4Fit Catering dietetyczny, prowadzącego działalność w Rybniku 44-217, ul. Zebrzydowicka 34, NIP 6422989315, posługujący się dla potrzeb kontaktów z
Konsumentami adresem poczty elektronicznej: rybnik4fit@gmail.com oraz numerem kontaktowym +48 511 989 025, zwanym dalej jako „Sprzedawca”, „Usługodawca”, bądź 4fit catering dietetyczny”.

§ 2. DEFINICJE

 1. Cennik- cennik Usług dostępny w zakładce na stronie Serwisu Internetowego www.4fitcatering.pl – cennik.
  2. Dzień roboczy- jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  3. Forma zamówienia – drogą mailową na adres rybnik4fit@gmail.com lub drogą telefoniczną pod numerem 511 989 025.
  4. Klient, Konsument, Usługobiorca-
  a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące,
  b) osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna,
  c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą, – korzystająca z Usług,
  5. Kodeks Cywilny- ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami).
  6. Regulamin- niniejszy regulamin,
  7. Umowa- umowa o świadczenie usług lub umowa sprzedaży w rozumienie ustawy kodeks cywilny, której przedmiotem są odpowiednio Usługi lub Produkty, zawarta na odległość, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
  8. Usługa- przygotowanie i dostawa posiłków wskazanych na stronie Serwisu w ramach realizowanego przez Sprzedawcę cateringu dietetycznego na warunkach określonych niniejszym Regulaminem oraz umową o świadczenie Usługi, zawartej zgodnie z Regulaminem,
  9. Usługodawca, Sprzedawca- 4fit catering dietetyczny Nikolina Skowron, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalność Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres głównego miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Zebrzydowicka 34, 44-217 Rybnik, NIP 6422989315, posługujący się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty elektronicznej: rybnik4fit@gmail.com oraz numerem kontaktowym +48 511 989 025
  10. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
  konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827 ze zmianami),
  11. Zamówienie- złożone przez Klienta za pośrednictwem wiadomości email lub rozmowy telefonicznej.

§ 3.ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

1. Warunkiem zawarcia Umowy o świadczenie Usługi przez Sprzedawcę na rzecz Klienta jest uprzednie złożenie przez Klienta Zamówienia, a następnie potwierdzenie jego otrzymania i przyjęcie przez Sprzedawcę.
2. Cena Usługi na stronie Serwisu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki, koszty
dostawy i inne koszty konieczne do realizacji Usługi,
3. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta drogą mailową lub telefoniczną
4. W przypadku Klienta posiadającego jakiekolwiek dolegliwości zdrowotne, w tym alergie pokarmowe i inne choroby lub dolegliwości, wymagające eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów, Klient zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia, poinformować o tym Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości mailowej lub rozmowy telefonicznej, co uprawnia Sprzedawcę do niezawarcia z Klientem umowy.
5. W przypadku zatajenia przez Klienta informacji wymienionych w § 6 ust. 4 Regulaminu,
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za efekty stosowanych posiłków dietetycznych,
6. Przyjęcie i zrealizowanie Usługi nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Sprzedawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Sprzedawcy na pozostałe przyjmowane przez Klienta płyny i produkty,
7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usługi.
8. Rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest od daty rozpoczęcia Usługi wskazanej w przyjętym Zamówieniu oraz od uprzedniego dokonania płatności przez Klienta zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu,
9. Rozpoczęcie realizacji Usługi następuje od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w
przyjętym Zamówieniu z zastrzeżeniem, iż:
a. w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego
Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w Dniu Roboczym do godziny 12:00
rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od następnego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego przyjętym Zamówieniu,
b. w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego
Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w Dniu Roboczym po godzinie 12:00
rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od drugiego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym
Zamówieniu.
10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawartej umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na internetowej Usługodawcy.

11. Zmiana warunków umowy o świadczenie Usługi możliwa jest po uprzednim wspólnym porozumieniu Klienta ze Sprzedawcą co do warunków zmiany oraz ich wspólnej akceptacji.

§ 4. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 1. Dopuszczalnymi formami płatności z tytułu umowy o oświadczenie Usługi jest:
  a) Przelew bankowy tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  b) Gotówką u kierowcy podczas pierwszej dostawy.
  2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności za Usługę najpóźniej do godziny 12:00 na 1 Dzień Roboczy przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu.

§ 5. DOSTAWA

1. Dostawa w ramach realizacji Usługi obejmuje obszar wskazany w zakładce informacyjnej dostępnej na stronie www.4fitcatering.pl. Poza wskazanymi miastami głównymi realizowane są również dostawy w okolicznych miejscowościach. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient zostanie o tym poinformowany.

Istnieje możliwość realizowania przez Sprzedawcę dostawy do dwóch miejscowości, co wymaga jednak wcześniejszego, tj. przed złożeniem zamówienia, uzgodnienia pomiędzy Stronami, dokonanego za pośrednictwem mailowym lub telefonicznym.
2. Koszt dostawy zawiera się w cenie Usługi,
3. Dostawa realizowana jest przez Sprzedawcę lub na zlecenie Sprzedawcy,
4. Dostawa jest realizowana zgodnie z zawartą umową o świadczenie Usługi. pod adres ustalony w umowie o świadczenie Usługi, z zastrzeżeniem, iż rozpoczęcie realizacji Usługi na podstawie uprzednio przyjętego do realizacji Zamówienia następuje zgodnie z poniższymi zasadami:
a. w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w Dniu Roboczym do godziny 12:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od następnego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu,
b. w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w Dniu Roboczym po godzinie 12:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od drugiego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu,
5. Dostawa odbywa się od niedzieli do czwartku. Klient ma prawo ustalić preferowane godziny dostawy w dostępnym przedziale czasowym, jednakże nie jest to wiążące dla Sprzedawcy, który może dokonać dostawy w podanym przez siebie przedziale czasowym.
6. W przypadku Usługi obejmującej dni niebędące dniami wyżej wymienionymi, dostawa posiłków na te dni w ramach Usługi realizowana zostanie w ostatni dostawy poprzedzający te dni, chyba że Klient i Sprzedawca wspólnie ustalą inny sposób.

§ 6. PROMOCJE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Zmiany cen Usług obowiązują od chwili umieszczenia ich na stronie internetowej i nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem oraz nie naruszają już zawartych umów o świadczenie Usług.
2. Akcje promocyjne nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin konkretnej promocji stanowi inaczej. Regulamin promocji zawiera szczegółowe informacje dotyczącej warunków danej promocji.

§ 7. REKLAMACJE

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia oraz sposobu jego realizacji ze złożonym zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
  2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: rybnik4fit@gmail.com bądź też za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.
  3. Reklamacja winna zawierać:
  a) rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości,
  b) roszczenia Klienta,
  c) dane kontaktowe składającego reklamację.
  4. Wymogi opisane w pkt 3 mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji,
  5. Sprzedawca zajmie stanowisko w przedmiocie złożonej przez Klienta reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (UMOWNE)

1. Zgodnie z art.38 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30.05.2014 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrot towaru bez podania przyczyny nie przysługuje Klientowi w przypadku skorzystania z Usług świadczonych przez 4fit catering dietetyczny , ponieważ przedmiotem świadczonych Usług jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu i mająca krótki termin przydatności do użycia. Klient składając Zamówienie i dokonując za nie opłaty ma świadomość braku możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu towaru bez podania przyczyny.

§ 9. ODSTĄPiENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA (USTAWOWE)

1. Zasady zawarte w niniejszym § dotyczą jedynie Usługobiorców oraz Klientów będących konsumentami,
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta.

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
3. Z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 7 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem § 12 ust. 4 Regulaminu.
4. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia,
5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rybnik4fit@gmail.com.
6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

§ 10. PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do strony internetowej jako całości oraz jego poszczególnych elementów należą do Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

§ 11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy,
  2. Poza informacjami, wymaganymi podczas składania Zamówienia, Klient niebędący konsumentem zobowiązany jest, przed złożeniem zamówienia, poinformować Sprzedawcę za pośrednictwem mailowym o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i
  innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia
  spożywania określonych produktów co uprawnia Sprzedawcę do niezawarcia z Klientem umowy.
  3. Przyjęcie i zrealizowanie Usługi – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Sprzedawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta niebędącego konsumentem, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Sprzedawcy na pozostałe przyjmowane przez Klienta niebędącego konsumentem płyny i produkty,
  4. W razie nieodebrania przez Klienta niebędącego konsumentem Zamówienia,
  spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 17:00 dnia poprzedzającego dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient niebędący konsumentem nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia,
  5. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Sprzedawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Usługi Klientowi niebędącemu konsumentem, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie,
  6. W razie niezgodności przedmiotu Usługi lub sposobu jej realizacji ze złożonym
  Zamówieniem lub niniejszym Regulaminem, Klient niebędący konsumentem uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 1 Dnia Roboczego od realizacji Usługi lub jej części, które dotyczy reklamacja. Zgłoszenia reklamacyjne po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane,
  7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego
  konsumentem, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje wyłączona,
  8. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może
  wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej lub Usługi ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia,
  9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy lub Klienta
  niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconego wynagrodzenia za Usługę, a w przypadku jego braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł.
  10. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy lub Klienta niebędącego konsumentem wyłącznie za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści,
  11. Sprzedawca nie ponosi wobec Usługobiorcy lub Klienta niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy,
  12. Sądem właściwym dla sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 12. OCHORNA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych jest Nikolina Skowron, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 4fit catering dietetyczny Nikolina Skowron, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalność Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres głównego miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Zebrzydowicka 34 44-217 Rybnik, NIP:6422989315.
2. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1182 ze zmianami),
3. Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych,
4. Przy składaniu zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez serwis może uniemożliwiać świadczenie usług. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych,
5. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Powyższe czynności Klient może wykonać poprzez pocztę elektroniczną
e-mail,
6. Serwis Internetowy korzysta z plików cookie. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze/urządzeniu.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą,
2. Umowy zawierane poprzez drogę mailową zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języki polskim,
3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu,
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobu dostaw lub płatności; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu oraz dodania nowych sposobów płatności. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca/Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiany
Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy o świadczenie Usług,
5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, w tym w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
6. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/,
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na Stronie Internetowej Serwisu.

Dziękujemy za zapoznanie się z Regulaminem.
Zapraszamy do współpracy,

4fit catering dietetyczny.